top of page
Rapporter og guider
Rapporter og guidr

Veiledning til SFDR nivå 2 - utarbeidet i samarbeid med VFF

NORSIFs guide to ESG integration in fundamental equity evaluation

NORSIFs guide om ansvarlige investeringer (revidert versjon 2021)

Innlegg i Mediaplanet mars 2021 om ESG i verdsettelse

Veiledning for implementering av offentliggjøringsforordningen (SFDR )

Vedlegg 1 Oppdatert mal for produktinformasjon om fond i SFDR (art 6, 8 og 9)

Rapporten Klima og klimaendringer - hva betyr det for finansaktører og investeringer? 

Rapport fra Etikkutvalget som har vurdert de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland - offentliggjort i juni 2020

Utredninger fra OECDs kontaktpunkt og Amnesty International av i hvilken grad norske selskaper arbeider med "S"en i ESG. Juni 2020.

Rapport fra UNICEF "Children's Rights in the Garment and Footwear Supply Chain". Juni 2020

Taxonomy - Sluttrapport fra EUs ekspertgruppes om bærekraftig finans til EU-kommisjonen mars 2020

 

ESG integration in Norwegian fixed income (Norsif, september 2018)

 

Oppdatert veiledning for rapportering av samfunnsansvar (Oslo børs og Norsif, juli 2018)

Integrering av ESG-informasjon i selskapsanalyser (Norsif, juni 2017)

Oppsummering av funn fra ESG-informasjon i selskapsanalyser (Norsif, juni 2017)


Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (Norsif, april 2017)


Guide til ansvarlige investeringer (Norsif, september 2015. Oppdatert desember 2016, ny versjon under utarbeidelse og lanseres høsten 2020)


Climate Impact Assessment of companies listed on Nasdaq Helsinki (CDP/South Pole Carbon/Nasdaq/SITRA, november 2015)


Klima og fornybar energi – et overblikk (Bjartnes for Norsif, KLP og WWF, januar 2015)


The Climate Impact of the OSEBX Index – summary (CDP/South Pole Carbon for Norsif, november 2014)


Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (Norsif, juni 2014)

European SRI Study (Eurosif, 2016)

Ordliste
Bærekraftig ordliste

Ordliste over sentrale begreper i sammenheng med ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet:

Aktivt eierskap Investorer som bruker sin innflytelse over selskaper, utover å kjøpe og selge eierposter, til å fremme ansvarlig forretningsdrift i de selskapene man eier. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å stemme på generalforsamling, eller å inngå dialog med selskaper, med mål om å forbedre tilnærminger knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring. Aktivt eierskap kan også utøves gjennom å påvirke markedsstandarder selskapene må drive i henhold til.

CSR (Corporate Social Responsibility)/samfunnsansvar Et vidt begrep som omfatter et spekter av ulike tilnærminger, som ikke nødvendigvis er motstridene, fra filantropi til håndtering av selskapets miljø og samfunnspåvirkning (eksempelvis miljøvennlig drift), til strategisk integrering av miljø- og samfunnsmessige aspekter i kjernevirksomheten. Begrepet kan anses som en etisk forpliktelse, og/eller som en strategisk tilnærming der selskapet tar hensyn til forretningskritiske risikoer og muligheter knyttet til miljø- og samfunnspåvirkning.

ESG Står for environmental, social og corporate governance, det vil si operasjonelle aspekter relatert til miljø og samfunnsmessige faktorer, samt selskapsstyring. ESG er et vidt begrep som omfatter både risikoer og muligheter. Fellesnevneren for ESG-faktorer er at risikoer og muligheter tilknyttet slike faktorer er antatt å være undervurdert av markedet og derfor ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i tradisjonelle finansielle analyser. Eksempler på miljømessige faktorer kan være CO2-utslipp og avfallsreduksjon, samfunnsmessige faktorer kan eksempelvis være menneskerettigheter og personvern. Aspekter relatert til selskapsstyring kan være anti-korrupsjon og kompensasjonsordninger.

Etisk investering Investeringer der valget av investeringer ikke kun styres av forventninger om økonomisk avkastning, men også på bakgrunn av etiske vurderinger og hensyn. Dette er ofte basert på eksklusjonskriterier (eksempelvis produksjon av våpen) som kan føre til utelukkelse av selskaper.

 

Utelukkelse Eksklusjonskriterier som utelukker selskaper fra investeringsporteføljer eller investeringsunivers basert på hva selskapet produserer (eksempelvis: tobakk, våpen og pornografi) eller atferd (eksempelvis: korrupsjon, barnearbeid, forurensning, brudd på arbeidstaker- eller menneskerettigheter).

Negativ screening En investeringstilnærming hvor selskaper eller bransjer velges bort basert på fastsatte kriterier. Slike kriterier kan for eksempel relatere seg til hvilke produkter eller tjenester selskaper selger, eller hvordan selskapet håndterer ESG-faktorer i forhold til selskaper i samme sektor.

Positiv screening En systematisk investeringstilnærming som velger ut selskaper innenfor en sektor med en ansvarlig forretningsdrift og/eller selskaper som produserer produkter og tjenester på en bærekraftig måte.

 

UN PRI UN Principles for Responsible Investments eller FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Et investorinitiativ hvor medlemmene ønsker å implementere og etterleve PRIs prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. I dag er initiativet et globalt anerkjent nettverk med 2750 medlemmer som til sammen forvalter $100 billioner dollar (2020).

bottom of page