top of page

Norsif nyhetsbrev februar 2023Kjære Norsif-medlem,Samarbeidet mellom Norsif og Forening for Finansfag (FFN) er i gang

På årsmøtet 2022 fikk Norsifs styre mandat til å inngå en samarbeidsavtale med Forening for Finansfag Norge (tidligere Norsk Finansanalytikeres Forening). Formålet med samarbeidet var å styrke arbeidet med ansvarlige og bærekraftige investeringer og oppnå en mer effektiv og robust administrasjon av Norsif. Avtalen ble signert i desember og samarbeidet er nå godt i gang.


Hvorfor samarbeid med FFN?

Ved å samarbeide med FFN på administrasjonsområdet får Norsif mer ressurser til å skape verdi for dere medlemmer både i form av arrangementer, kunnskapsdeling og videreutvikling av fagområdet.


Hvordan?

Det vil opprettes en fagkomité med fokus på bærekraftig finans som går på tvers av og med medlemmer fra begge foreningene. Norsifs medlemmer inviteres til å komme med innspill til temaer og prosjekter som vil gjennomføres som fellesarrangementer.


Hva har samarbeidet å si for Norsifs medlemmer?

Vi forventer at det blir lettere å involvere seg og få utbytte av medlemskapet ved at medlemmenes engasjement kan begrenses til å komme med innspill, mens administrasjonen står for gjennomføringen av arrangementene. Dermed blir det lavere terskel for å engasjere seg i Norsifs faglige arbeid.


Om FFN: Forening for Finansfag har vært aktive i Norge siden 1968. Foreningen har om lag 1000 medlemmer, som arbeider i en rekke ulike roller innenfor finans, investeringer, analyse og kapitalmarked. Foreningen har som mål å være Norges fremste uavhengige fag- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet og et naturlig bindeledd mellom akademia og næringen. FFN legger stor vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene i det norske kapitalmarkedet.

---------------------------------------------

Kommende Norsif-arrangementer


Tirsdag 28 februar: Webinar-utbytte med ChinaSIF

Andre del av webinar-utbytte med China SIF, denne gangen holder Norsifs medlemmer presentasjoner for et kinesisk publikum.


Torsdag 2. mars: Forum for eierskapsutøvelse om Eierskapsmeldingen, science based targets og COP 27

Torsdag 20. april: Norsifs årsmøte

Onsdag 26. april: Felles webinar med de nordiske SIFene om barns rettigheter

8.-9. juni: Nordisk SIF-møte i København – alle medlemmer er invitert

---------------------------------------------

Medlemsnytt


Nye medlemmer siden sist

Vi ønsker NorgesInvestor velkommen som nytt medlem i Norsif.Medlemsundersøkelse

Før jul gjennomførte vi en medlemsundersøkelse hvor vi ba om innspill til det fremtidige samarbeidet med FFN og synspunkter på et eventuelt medlemskap i Eurosif.

Det var dessverre kun et fåtall medlemmer som besvarte undersøkelsen, men i hovedsak fikk vi tilbakemelding om at det er stor optimisme knyttet til samarbeidet med FFN og at et eventuelt medlemskap i Eurosif ikke utfordrer Norsifs fundament som uavhengig forening.

---------------------------------------------

Norsif medlemsforum på LinkedIn

Norsif har et eget medlemsforum på LinkedIn, en arena for å utveksle informasjon, stille spørsmål og diskutere fritt. Vi legger også ut nyheter og informasjon om eksterne arrangementer der. Meld deg gjerne inn her! [https://www.linkedin.com/groups/8458841/]

---------------------------------------------

Nordisk SIF – om året som har gått og forventninger til 2023

NordSIP, som administrerer SweSIF har bedt de nordiske SIF-ene om å oppsummere 2022 og beskrive hvilke forventinger de har til året som kommer.

I korte trekk handlet 2022 om slutten på pandemirestriksjoner, spennende fagarrangementer, regulatoriske endringer, pushback fra både politikere og investorer mot bærekraftige investeringer, og spenningene som fulgte av krigen i Ukraina. For 2023 ønsker de nordiske SIF-ene å fokusere på naturmangfold, menneskerettigheter og regulatoriske kontroverser.

Du kan lese hele artikkelen her: https://nordsip.com/2023/01/27/nordic-sifs-2023-outlook/


AKTUELLE NYHETER

Nytt om EU-reguleringer

Loven om bærekraftig finans (EU-direktivet SFDR) trådte i kraft 1. januar 2023 i Norge. Norsif holdt sammen med VFF et frokostseminar om reguleringen og lansering av vår felles guide om SFDR nivå 2 regelverket. Dere finner både opptak av seminaret og guiden på VFF sin nettside her.

Lenke: Frokostmøte om EUs offentliggjøringsforordning - Verdipapirfondenes forening (vff.no)


Før jul kom EU med mer veiledning om tolkning og implementering av Taksonomiens/CDA – Climate Delegated Act:


Lenker:

DRAFT COMMISSION NOTICE on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the EU (europa.eu) og DRAFT COMMISSION NOTICE on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the Disclosures (europa.eu)


Her en fin oversikt som viser tidslinje for og krav i EU Corporate Sustianability Reporting Directive (CSRD)


Lenke: Q&A: The EU Corporate Sustainability Reporting Directive: To Whom Does It Apply and What Should EU and Non-EU Companies Consider? | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - JDSupraAnnet nytt

Flere eksklusjoner fra SPU

Statens pensjonsfond utland ha den siste tiden gjort flere nye eksklusjoner fra Fondet av selskaper som har virksomhet i strid med de etiske retningslinjene og der det er en uakseptabel risiko for at praksisen kommer til å fortsette.

Her er en kortversjon av begrunnelsene for eksklusjonene:

PTT PCL and PTT Oil and Business PCL:

https://etikkradet.no/ptt-pcl/


Eksklusjonen av selskapene er basert på deres virksomhet i Myanmar. Der har selskapene et forretningssamarbeid med det statlige oljeselskapet MOGE, som tilfører militæret betydelige inntekstrømmer, som etter rådets mening innebærer en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep.

Cognyte Software Ltd:

Cognyte Software Ltd – Etikkrådet (etikkradet.no)

Cognyte er et programvareselskap som leverer overvåkningsutstyr og tjenester knyttet til dette. Selskapet ble ekskludert fordi produktene kan muliggjøre grove menneskerettighetsbrudd og at selskapet ikke kunne vise relevante tiltak for å forhindre slik bruk. Flere av statene som skal være blant selskapet kunder, er anklaget for grove menneskerettsbrudd, der overvåkning av politiske motstandere og minoriteter ledet til bortføringer, tortur og andre former for mishandling rettet mot sårbare grupper inkludert seksuelle minoriteter.


AviChina Industry & Technology Co:

AviChina Industry & Technology Co – Etikkrådet (etikkradet.no)


AviChina Industry & Technology Co Ltd ble ekskludert fra Statens pensjonsfond utland på grunn av risiko for at selskapet selger våpen til en stat som bruker våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler. Bakgrunnen er salg av lette kampfly til myndighetene i Myanmar, som skjedd til tross for militærkuppet og informasjonen om militærets overgrep. Leveransen skal være en del av en større avtale som indikerer at det kan komme flere leveranser. Selskapet hadde ikke besvart Etikkrådets henvendelser.

Bharat Electronics Ltd.:

Bharat Electronics Ltd – Etikkrådet (etikkradet.no)


Bharat Electronics Ltd ble ekskludert på samme grunnlag som AviChina, men er et indisk selskap som produserer elektronikkprodukter til sivil og militær bruk. I juli 2021 leverte BEL en fjernstyrt våpenstasjon til Myanmar. Våpenstasjonen er utviklet for å fjernstyre våpen fra innsiden av panserkjøretøy. Det er rapportert at slike kjøretøy er brukt i angrep mot sivile i Myanmar.

bottom of page