top of page

Ny veileder for SFDR
Norsif og Verdipapirfondenes forening (VFF) har i samarbeid utarbeidet en ny versjon av veiledningen til EUs offentliggjøringsforordning (SFDR) i forbindelse med at nivå 2-regelverket iverksettes i EU fra nyttår.


Veiledningen er ment som bistand til finansmarkedsdeltakere (herunder fondsforvaltningsselskaper) og finansrådgivere som er omfattet av EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR - offentliggjøringsforordningen).

Europakommisjonen har fastsatt utfyllende bestemmelser til forordningen, som gjelder i EU fra 1. januar 2023. Disse regulatoriske tekniske standardene (RTS - også omtalt som delegerte rettsakter) spesifiserer detaljer knyttet til innhold, metoder og presentasjon av informasjonen som skal gis, både gjennom tekst og fem ulike maler som finnes som vedlegg til RTS’en.

Offentliggjøringsforordningen og EUs taksonomiforordning gjennomføres i norsk rett gjennom Lov om offentliggjøring av bærekraftinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven har ikke trådt i kraft ved tidspunkt for publisering av denne veiledningen, men Finansdepartementet har signalisert at loven vil tre i kraft i løpet av 2023.

Veilederen er lagt ut på nettsiden her.

God lesning!

Sekretariatet

bottom of page