top of page
Om Norsif

Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Medlemsfordeler i Norsif

Få tilgang til unike rapporter

Viktig faglig informasjon

Over 20 relevante møter i året

Stort og unikt bredt fagmiljø

Hva er ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet?

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet er et vidt begrep som kan omfatte ulike typer av investeringsvirksomhet. Typisk innebærer begrepet en investeringstilnærming som anerkjenner relevansen av miljø og samfunnsmessige faktorer, samt selskapsstyring (ESG) for å sikre langsiktig avkastning og velfungerende markeder. Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet kan inkludere integrering av ESG-faktorer i tradisjonelle analyser og kan være relevant for kapitalallokering, valg av aksjer, konstruering av porteføljer, aktivt eierskap og stemmegivning.

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet innebærer at investorer og selskaper anerkjenner ESG-aspekter i sin vurdering av risiko og muligheter fordi de har en oppfatning om at dette vil føre til bedre analyser og derfor forbedre investeringsbeslutninger. Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet er et relativt nytt begrep i stadig utvikling.

Styret
Styret
Lars Erik2.png
Lars Erik Mangset, Grieg Invest
Styreleder
Marte_Storaker.jpg
Marte Siri Storaker, Odin Forvaltning

Lars Erik Mangset er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med bærekraftsspørsmål innen tekniske og økonomiske fagfelt siden 2006, både som forsker, konsulent og miljøvernrådgiver. Lars Erik er i dag leder for bærekraft i Grieg Investor. Før dette har han jobbet i KLP, DNV GL og WWF.

Marte utdannet siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi fra NHH. I tillegg har hun også tatt AFA-studiet. Hun er idag bærekraftsansvarlig i Odin Forvaltning. Tidligere har hun jobbet som analytiker og med ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. 

Tine Fossland 11 WEB.jpg
Tine Fossland, Folketrygdfondet
Joakim bilde Ferd 04.jpg
Joakim Gjersøe, Ferd Invest

Tine Fossland har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015, og er porteføljeforvalter i aksjeavdelingen. Hun har tidligere jobbet som senioranalytiker for ansvarlige investeringer i samme avdeling. Før Fossland startet i Folketrygdfondet, jobbet hun som konsulent i PwC og EY. Fossland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, med mastergrad i finansiell økonomi. Hun har også en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris.

Joakim Gjersøe har vært leder av Ferd Invest siden 2019.

Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 2004.

Han har bred Finanserfaring, og har jobbet både med investeringer og finansiell rådgivning.

Joakim har tidligere jobbet for Folketrygdfondet, NBIM (London) , Carnegie og Nordea (København).

Philip_Ripman.jpg
Philip Ripman, Storebrand

Philip har utdanning innenfor statsvitenskap fra University of Glasgow og en mastergrad i kinesiske studier fra University og Edinburgh. Han har jobbet i Storebrand siden 2009 i en rekke ulike roller. Idag er han porteføljeforvalter og Head of Solutions. 

Komiteer

Valgkomité
Christina Stray, Folketrygdfondet (leder)
Haavard Bruland, Danske Capital

Per Christian Johannesen, CentraGruppen
Tone Varmann, Sparebank1 Forsikring

 

Har du innspill eller synspunkter på kandidater til styret, ta kontakt med Christina Stray på christina.stray@ftf.no

 

Sekretariat
Foreningens sekretariatsoppgaver ivaretas av Forening for finansfag Norge (FFN) og av rådgiver Pia Goyer. 

Kontaktinformasjon: norsif@norsif.org.

Telefon: +47 99608940

 

Komiteer og arbeidsgrupper

Foreningen har komiteer med ulike ansvarsområder og tematiske arbeidsgrupper.

Hvis du ønsker å bidra inn i en komité eller arbeidsgruppe, ta kontakt med sekretariatet. 

 

Arrangementskomiteen
Kontaktperson for komiteen: Pia Goyer
Kontaktinformasjon: pia.goyer@norsif.org

Kommunikasjonskomiteen
Leder av komiteen: Pia Rudolfsson Goyer
Kontaktinformasjon: pia.goyer@norsif.org

Arbeidsgruppe om eierskapsutøvelse

Kontaktperson: Janicke Scheele (DNB) og Kiran Aziz (KLP)
Kontaktinformasjon: janicke.scheele@dnb.no, kiran.aziz@klp.no

 

Arbeidsgruppe om ESG-merking av fond

Kontaktperson: Janicke Scheele

Kontaktinformasjon: janicke.scheele@dnb.no

 

 

Komiteer
Medlemskap
Som ordinært medlem kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.

Som assosiert medlem kan opptas bransjeorganisasjoner og tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet med vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Pris for medlemskap
Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen. Medlemskontingenten er gradert etter total forvaltningskapital (for kapitaleiere- og forvaltere) eller antall ansatte (tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner).

Kapitaleiere og -forvaltere
Over 100 mrd: 36 000 kr
10-100 mrd: 18 000 kr
Under 10 mrd: 7 500 kr

Tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner
Over 50 ansatte: 30 000 kr
10-50 ansatte: 15 000 kr
Under 10 ansatte: 6 250 kr

Medlemskap
Våre medlemmer
Vedtekter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

 2. Norsif er en ideell forening.

 3. Foreningens hjemsted er Oslo.

§ 2 Foreningens formål

 1. Foreningen skal være et uavhengig faglig forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer og eierskapsutøvelse. Formålet er å fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet i finansbransjen og blant andre interessenter.

 2. Medlemskapet forplikter ikke medlemmer til å ha bestemte holdninger om ansvarlige og bærekraftige investeringer.

 3. Foreningen skal ikke avgi høringsuttalelser eller uttale seg normativt vedrørende enkeltspørsmål på foreningens vegne. Dette skal ikke være til hinder for at det kan gis generell informasjon i tråd med formålsangivelsen i punkt 1.

§ 3 Medlemmer

 1. Som medlem i foreningen kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.

 2. Som assosiert medlem kan opptas tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet som har vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge, samt aktuelle bransjeorganisasjoner.

 3. Medlemmer skal være selvstendige juridiske enheter.

 4. Foreningens styre beslutter om medlemskap.

 5. Styret kan i særlige tilfeller ekskludere et medlem med øyeblikkelig virkning, for eksempel ved manglende betaling av årskontingent eller ved illojal opptreden mot foreningen.

§ 4 Medlemskontingent

 1. Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen.

 2. Størrelsen på kontingenten kan være gradert. Den fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling fra styret.

 3. Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for årsmøtet.

§ 5 Styret

 1. Foreningens daglige ledelse ivaretas av styret. Styret leder foreningen i overensstemmelse med vedtekter og årsmøtets beslutninger.

 2. Årsmøtet fastsetter et eventuelt vederlag til styremedlemmer.

 3. Styret består av minst tre og høyst syv medlemmer, som velges av årsmøtet for ett år av gangen.

 4. Det første styret velges av stifterne og fungerer frem til første årsmøte.

 5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret fatter beslutning med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er styrets leders stemme avgjørende.

 6. Styret fører en protokoll over sine behandlinger.

§ 6 Valgkomité

Foreningen bør ha en valgkomité. Valgkomiteen velges av årsmøtet. Årsmøtet fastsetter eventuelt nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

§ 7 Sekretariat

Foreningens sekretariatsoppgaver ivaretas av den person eller organisasjon som styret inngår avtale med. Nærmere vilkår og retningslinjer for sekretariatets arbeid fastsettes av styret.

§ 8 Årsmøte

 1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

 2. Foreningen avholder et årlig ordinært årsmøte innen 1. mai. Innkallelse skal skje med minst fire ukers varsel direkte til foreningens medlemmer.

 3. Årsmøtet finner sted på foreningens hjemsted (jfr. § 1, punkt 3).

 4. Kun representanter for foreningens medlemmer kan delta på årsmøtet. Hvert ordinære medlem har én stemme. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

 5. Med unntak av endringer av vedtekter (jfr. § 9) og oppløsning av foreningen (jfr. § 10), treffer årsmøtet beslutninger med simpelt flertall.

 6. Dagsorden for foreningens årsmøte skal omfatte følgende punkter:

  - Valg av møteleder
  - Styrets årsberetning
  - Godkjennelse av foreningens årsregnskap
  - Vedta budsjett
  - Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen
  - Valg av revisor
  - Fastsettelse av kontingent
  - Eventuelt

   

 7. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest tre uker før årsmøtet av holdes. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

 8. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller skal avholdes når minst 1/3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig begrunnet anmodning om det overfor styrets leder. I slike tilfeller skal årsmøtet avholdes senest seks uker etter at anmodningen er kommet til styrets leder.

 9. Innkallelsesfristen for et ekstraordinært årsmøte er fire uker.

§ 9 Endring av vedtekter

Endringer av foreningens vedtekter krever minst 2/3 av representerte medlemmer på årsmøtet. Endringer trer i kraft med virkning fra det årsmøte de vedtas på.

§ 10 Oppløsning av foreningen

 1. Årsmøtet er kun beslutningsdyktig til å treffe beslutning om foreningens oppløsning hvis minst 2/3 av foreningens medlemmer er representert. Beslutningen om oppløsning krever 2/3 flertall blant de representerte medlemmene.

 2. Dersom foreningen oppløses skal eventuelle midler tilfalle organisasjoner eller prosjekter med samme formål som foreningens, jfr. § 2. Beslutning om den konkrete anvendelse treffes av årsmøtet.

***

Vedtektene ble vedtatt ved foreningens stiftelse den 7. januar 2013. Sist endret av årsmøtet 23. april 2019.

Vedtekter
bottom of page